CLB Phật Tử Trẻ HQ

QUY CHẾ CÂU LẠC BỘ PHẬT TỬ TRẺ CHÙA HẢI QUANG

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM


QUY CHẾ


CÂU LẠC BỘ PHẬT TỬ TRẺ HẢI QUANG

-----------


Câu Lạc Bộ Phật Tử Trẻ Hải Quang (CLB PTT HQ) là tổ chức Phật tử trẻ thanh thiếu trung niên nhiệt tâm, cởi mở, phấn đấu tu học sinh hoạt tích cực theo gia phong và nếp tu học tâm linh đại chúng của chùa Hải Quang.


Câu Lạc Bộ Phật Tử Trẻ Hải Quang là thành viên thuộc đạo tràng tu học sinh hoạt Phật sự của chùa, chịu sự điều động quản lý giáo dục và hướng dẫn của chùa Hải Quang, đứng đầu là Thầy trụ trì.


Câu Lạc Bộ Phật Tử Trẻ Hải Quang đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác bình đẳng với các tổ chức thanh niên tiến bộ, thanh niên và nhân dân các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ.


Chương I

DANH XƯNG, MỤC ĐÍCH, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÂU LẠC BỘ


Điều 1:

- Tên gọi Câu Lạc Bộ: Câu Lạc Bộ Phật Tử Trẻ Chùa Hải Quang; gọi tắt: Câu Lạc Bộ Phật Tử Trẻ Hải Quang (viết tắt: CLB.PTT.HQ).

- CLB.PTT.HQ có 2 tiểu ban (Tiểu ban Thanh thiếu niên và Tiểu ban Trung niên).

- Hội sở tại Chùa Hải Quang, 71/13 Nguyễn Bặc (Khu chợ Phạm Văn Hai), P3, QTB, TPHCM, Việt Nam (ĐT: 08.3842.0597 – 3.991.6689).

- CLB.PTT.HQ có biểu trưng riêng.

- Ngày truyền thống của CLB.PTT.HQ: Ngày 26 tháng 6.

- CLB có đồng phục và nghi thức riêng.


Điều 2

Câu Lạc Bộ Phật Tử Trẻ Hải Quang thành lập với mục đích:

Để các bạn trẻ có cơ hội được bồi dưỡng những kỹ năng đối trị các phiền não, xung đột, khổ đau, tịnh hóa các chướng duyên, áp lực trong công việc, giúp các bạn trẻ xây dựng nhân cách, khai phóng giá trị tâm linh với các phương pháp làm việc hiệu quả, khiến Phật Pháp được vận hành thật dụng trong sinh hoạt hằng ngày.


Điều 3:

Chủ trương của Câu Lạc Bộ Phật Tử Trẻ Hải Quang:

"Tạo mô hình sân chơi tu học phụng sự Tam bảo, đào tạo hướng dẫn các bạn trẻ trở thành người có đại trí tuệ, biết yêu thương muôn loài, có đạo đức trong sáng, phụng đạo và giúp đời, khiến công tác giáo hóa Phật pháp và xã hội có những hỗ tương mật thiết, lợi lạc tình người - xã hội".


Điều 4:

Phương châm của CLB PTT HQ:

“Tín Phật, học Pháp, kính Tăng

Phước điền vun đắp, lập thân giúp đời.”

 

Điều 5:

Câu Lạc Bộ Phật Tử Trẻ Hải Quang có nhiệm vụ:

1- Khuyến khích và tổ chức cho hội viên, trung niên, thanh niên, thiếu niên tham gia tích cực vào sự nghiệp giáo dục, hoằng pháp lợi sanh, phát triển tu học hướng thiện, thay đổi vận mệnh của mình, tham gia các hoạt động phụng hiến ích nước, lợi nhà.

2- Tổ chức các hoạt động tu học, sinh hoạt, phụng sự thiết thực, góp phần đáp ứng những nhu cầu chính đáng của các hội viên.

3- Đề xuất và kiến nghị kịp thời với chùa Hải Quang và Ban chủ nhiệm, cùng chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và các tiểu ban thành viên tập thể của Câu Lạc Bộ.

4- Đoàn kết, hợp tác với các tổ chức Câu Lạc Bộ, Gia đình Phật tử, Hội thanh niên Phật giáo Việt Nam và trên thế giới vì sự tu học vững chãi, tâm linh sáng suốt, phụng đạo giúp đời, vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội, vì cuộc sống văn minh, hạnh phúc của tuổi trẻ.

5- Thường xuyên chăm lo xây dựng CLB, mở rộng sự thân thiện, đoàn kết gắn bó, tập hợp Phật tử thanh thiếu trung niên, tích cực tham gia xây dựng phong trào tu học Phật tử trẻ Hải Quang ngày càng vững mạnh, phát triển.


Chương II

HỘI VIÊN

Điều 6:

- Thanh thiếu niên từ 15 đến 35 tuổi tán thành Quy chế CLB, tự nguyện gia nhập CLB thì được kết nạp công nhận là hội viên Tiểu ban Thanh Thiếu Niên - Câu Lạc Bộ Phật Tử Trẻ Hải Quang.

- Thanh niên, trung niên từ 36 tuổi đến 49 tuổi có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động CLB, tham gia hoạt động vào Tiểu ban Trung Niên Câu Lạc Bộ Phật Tử Trẻ Hải Quang.


Điều 7:

Hội viên có quyền:

1- Giới thiệu các bạn trẻ của mình vào các Ban hoạt động, Ban Chủ nhiệm CLB.PTT.HQ.

2- Đề xuất, thảo luận, biểu quyết và giám sát công việc của Câu Lạc Bộ.

3- Đề nghị Câu Lạc Bộ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trước đại chúng.

4- Được ra khỏi CLB khi không có điều kiện thời gian tu học sinh hoạt, hoạt động trong tổ chức CLB.


Điều 8:

Hội viên có nhiệm vụ:

1- Chấp hành Quy chế CLB, tích cực tham gia các hoạt động của CLB, tuyên truyền mở rộng ảnh hưởng của CLB, giúp đỡ và giới thiệu các trung thanh thiếu niên khác vào CLB.

2- Tích cực tu học phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật, chuyên cần, rèn luyện, vươn lên tu thân tích đức, lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.

3- Xây dựng nếp sống tu học chuyên cần, văn minh, lành mạnh; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau; giữ gìn bản sắc văn hoá, truyền thống đạo lý tốt đẹp của Phật giáo và dân tộc.


Điều 9:

Câu Lạc Bộ Phật Tử Trẻ Hải Quang công nhận các nhà hoạt động chính trị, xã hội, giáo dục, văn hoá, văn nghệ; các nhà khoa học, các doanh nhân, các nhà hảo tâm tự nguyện ủng hộ về tinh thần, vật chất cho CLB và các hoạt động của CLB là: Hội viên Cố vấn, Hội viên danh dự, Hội viên gia nhập Ban Bảo Trợ CLB.PTT.HQ.


Chương III

THÀNH VIÊN TẬP THỂ CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 10:

Thành viên tập thể của Tiểu ban Thanh thiếu niên, Tiểu ban Trung niên CLB PTT HQ:

1- Tiểu ban Thanh Thiếu niên, Tiểu ban Trung Niên là thành viên tập thể của CLB; các tổ chức thanh thiếu trung niên tán thành Quy chế CLB, có đơn xin gia nhập là thành viên tập thể của CLB, thì được Ban Chủ nhiệm xét công nhận là thành viên tập thể của CLB.

2- Quan hệ giữa các thành viên tập thể của CLB là quan hệ Thầy – trò, anh - chị - em, phối hợp và thống nhất hành động vì mục tiêu, lý tưởng chung.


Điều 11:

Thành viên tập thể của hai tiểu ban CLB có quyền:

1- Thảo luận, đề nghị các vấn đề về hoạt động CLB PTT HQ.

2- Giới thiệu đại diện của mình vào Ban Chủ nhiệm CLB PTT HQ.

3- Yêu cầu CLB tổ chức phối hợp hoạt động với thành viên tập thể khác theo sáng kiến của mình vì mục tiêu chung.


Điều 12:

Hai Tiểu ban có nhiệm vụ:

1- Thực hiện Quy chế CLB và các quyết định, các chương trình hoạt động đã thống nhất.

2- Tổ chức và đôn đốc hội viên của Tiểu ban mình tham gia tu học và sinh hoạt phụng sự theo các hoạt động tu học hoằng hóa của CLB, thực hiện nhiệm vụ hội viên là tu học, sinh hoạt giao lưu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

3- Có thể đóng góp tài chính, ủng hộ về vật chất, tinh thần cho CLB.


Chương IV
NGUYÊN TẮC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÂU LẠC BỘ


Điều 13:

  CLB.PTT.HQ tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:

- Tự nguyện, tự quản.

- Thảo luận dân chủ.

- Đoàn kết, lễ kính, tôn trọng lẫn nhau.

- Hợp tác, giao lưu, bình đẳng, phối hợp và thống nhất trong tu học, sinh hoạt, hành động.


Điều 14:

Việc thành lập, giải thể CLB.PTT.HQ phải tuân thủ theo sự chỉ đạo của Thầy Trụ trì và quyết định của Ban Chủ nhiệm.


Điều 15:

Ban Chủ nhiệm CLB có nhiệm vụ:

1- Tổ chức thực hiện các chương trình do Đại hội, Hội nghị CLB đề ra, quyết định chương trình công tác tu học phát triển tâm linh đạo đức và phụng sự Tam bảo xã hội hàng năm của CLB.

2- Chuẩn bị nội dung và triệu tập Đại hội hoặc Hội nghị các Ban hoạt động CLB.PTT.HQ.


Điều 16:

Ban chủ nhiệm gồm Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm chuyên trách, các Ủy viên và Ban Thư ký, Thủ quỹ điều hành công việc của CLB. Ban Chủ nhiệm điều hành công việc xuyên suốt của CLB PTT HQ và họp bầu nhân sự định kỳ 2 năm/ 1 lần.


Điều 17:

Cấp Ban hoạt động gồm có: Ban giáo thọ, Ban văn hóa hộ pháp, Ban nghi lễ, Ban công quả, Ban từ thiện xã hội, Ban trật tự, Ban văn nghệ, Ban thiết kế, Ban thông tin báo chí, Ban Phiên dịch, Ban chăm sóc liên lạc, Ban bảo trợ, các ban đặc thù điều hành công việc tu học sinh hoạt.


Điều 18:

Nhiệm vụ và quyền hạn của các Ban hoạt động CLB:

1- Theo dõi, thực hiện các hoạt động tu học sinh hoạt và triển khai các chương trình chung của CLB.

2- Chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên CLB.

3- Giúp đỡ và tạo điều kiện để các hội viên rèn luyện, phụng hiến trưởng thành.

4- Họp định kỳ và đánh giá quá trình tu học sinh hoạt của các Ban hoạt động.

 

Chương V
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT


Điều 19:

- Cá nhân và các Tiểu ban có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ, chủ trương, mục đích, phương châm của CLB thì được khen thưởng.

- Các hình thức khen thưởng của CLB do Thầy trụ trì và Ban Chủ nhiệm CLB quy định.

- Các Tiểu phân ban tương đương lập ra các giải thưởng cần thiết để tuyên dương, động viên tập thể, cá nhân có thành tích.


Điều 20:

Mọi thành viên vi phạm Quy chế Câu Lạc Bộ Phật Tử Trẻ Chùa Hải Quang, tuỳ mức sẽ bị khiển trách, phạt sám hối, cảnh cáo hoặc thôi giữ chức vụ trong CLB, thôi công nhận là hội viên, thành viên tập thể của CLB PTT HQ.


Chương VI

TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ


Điều 21:

Nguồn tài chính của Hội bao gồm:

- Kinh phí của các mạnh thường quân thuộc Ban Bảo trợ.

- Nguồn thu từ các chương trình, dự án, các hoạt động về tu học phát triển tâm linh, xây dựng xã hội mà CLB tham gia thực hiện.

- Ủng hộ của các cá nhân, Phật tử, các tổ chức trong và ngoài nước.

- Hội phí có thể do các thành viên đóng góp.


Điều 22:

Các khoản chi của Hội gồm có:

- Chi cho các hoạt động phong trào của CLB.

- Khen thưởng.

- Xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất và công trình phúc lợi của Hội, mua sắm phương tiện trang thiết bị tu học sinh hoạt, làm việc.

Tài chính do thầy Trụ trì và Ban Chủ nhiệm quản lý, sử dụng theo chế độ, chính sách hiện hành của CLB.


Chương VII

CHẤP HÀNH QUY CHẾ CÂU LẠC BỘ


Điều 23:

- Mọi hội viên, thành viên tập thể của CLB phải có trách nhiệm thực hiện Quy chế Câu Lạc Bộ Phật Tử Trẻ Chùa Hải Quang.

- Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Quy chế CLB.

- Quy chế Câu Lạc Bộ Phật Tử Trẻ Chùa Hải Quang gồm phần mở đầu và 7 chương, 23 điều; được Đại hội Câu Lạc Bộ Phật Tử Trẻ Hải Quang lần thứ 1 thông qua ngày 16 tháng 10 năm 2011.

 

Hải Quang, ngày 6/11/2011

TM. Câu Lạc Bộ Phật Tử Trẻ Chùa Hải Quang

Trụ trì kiêm Chủ nhiệm CLB PTT HQ


 


Thượng tọa THÍCH ĐẠT ĐỨC

* (Biên soạn: Rev. Thích Hải Châu)

 

* Bài hát truyền thống của CLB.PTT.HQ : “Phật tử Hải Quang tiến bước”


* Lời bài hát truyền thống CLB: http://chuahaiquang.com.vn/NewsDetails.aspx?_214=30


>> Tải về file gốc tại đây

Hoạt động
Phật Sự

Trợ Duyên

  Thống kê

  Tổng lượt truy cập7791786
  Đang truy cập23
  logo footer

  CHÙA HẢI QUANG
  71/13 NGUYỄN BẶC (Khu Chợ Phạm Văn Hai ), P.3, Q.Tân Bình,TP. HCM
  Điện thoại: 08.3.842.0597 - 08.3.991.6689
  Bản quyền thuộc về Chùa Hải Quang